FANDOM


WAGC points table after the 2014 NZ congress.

The table originally published was wrong because in the previous year points had been awarded to Robyn Yao, who was not a permanent resident then. The corrected table is shown first, then the original incorrect table just for reference.


WAGC Points 2013 - 2014
Name After 2013 NZ Open Deductions Depreciation Wtgn 2013 Dunedin 2014 Akl 2014 NZ Open 2014 Points Deductions Depreciated
Chahine Koleejan 13.80 10.35 25.0035.35 26.51
Jason Bei 20.33 15.253.336.33 24.9263.50-28.94
Do Young Kim 17.45 13.09 8.00 21.0963.50-31.81
Roger Li .00 .00 13.0013.00 9.75
Edwin Phease 10.82 8.113.33 11.45 8.58
Barry Phease 10.11 7.593.33 10.92 8.19
John Chen .20 .1510.00 10.15 7.61
Graeme Parmenter 4.26 3.19 6.33 9.53 7.14
Colin Grierson 10.38 7.78 7.78 5.84
Ming Zhao 9.51 7.13 7.13 5.35
Henry Chen 4.22 3.16 3.206.36 4.77
Caillan Crowe-McAuliffe .00 .00 6.33 6.33 4.75
David Liu 7.97 5.97 5.97 4.48
Daniel Zhang 7.44 5.58 5.58 4.18
Mile Gu 7.42 5.56 5.56 4.17
Tracy Weng 5.93 4.45 4.45 3.34
Teruhisa Yanaginashi 5.37 4.03 4.03 3.02
John Fan 5.21 3.91 3.91 2.93
Daniel Jung 4.11 3.09 3.09 2.31
Jimmy Yuan 3.67 2.75 2.75 2.06
Myong Pyo Hong 3.65 2.74 2.74 2.05
Juhua Zhou -3.84 -2.88 2.003.202.32 1.74
Jiawen Sun 2.34 1.76 1.76 1.32
Manda Wang 2.25 1.69 1.69 1.27
Hongsheng Wang 2.07 1.55 1.55 1.17
Mu Li 1.86 1.40 1.40 1.05
Susan Li 1.86 1.40 1.40 1.05
Kelvin Li 1.61 1.21 1.21 .91
Mike Pan 1.37 1.03 1.03 .77
William Nash 1.10 .82 .82 .62
Minhui Xu 1.07 .80 .80 .60
Jonathon Lai 1.00 .75 .75 .56
William Chen .74 .55 .55 .42
Sungho Kim .68 .51 .51 .39
tony Chen .56 .42 .42 .32
William Liu .54 .41 .41 .31
Michael Ou .54 .41 .41 .31
Don Wan .44 .33 .33 .25
Ru Li .00 .00 .33 .33 .25
Emma Reynolds .00 .00 .33 .33 .25
Patrick Zhang .00 .00 .33 .33 .25
Jeong Bong Lee .44 .33 .33 .25
Jake Wass .38 .28 .28 .21
jack .36 .27 .27 .20
Eric Kim .31 .23 .23 .17
Peng Zhang .31 .23 .23 .17
Kyle Jones .30 .22 .22 .17
Sam Xu .29 .22 .22 .16
Steve Taylor .27 .20 .20 .15
Peter Sung .25 .18 .18 .14
Henry Wang .21 .16 .16 .12
Phil Savage .20 .15 .15 .11
Tristan Phease .20 .15 .15 .11
Youngha Kim .19 .14 .14 .10
Jeff Talbot .18 .14 .14 .10
Duan Anonymous .15 .11 .11 .08
Wie Soo Kim .15 .11 .11 .08
Ray Tomes .14 .11 .11 .08
Jang Chang .14 .10 .10 .08
Edward Huang .13 .10 .10 .08
Jonathon Sarfati .12 .09 .09 .07
Mr Watanabe .12 .09 .09 .07
Chris Burrows .11 .08 .08 .06
Ken Yang .11 .08 .08 .06
Michael Lee .11 .08 .08 .06
Chaoqun Zhou .11 .08 .08 .06
Eric Jones -.27 -.20 -.20 -.15
Steve Kim -.40 -.30 -.30 -.23
Shiyong Du -2.42 -1.81 -1.81 -1.36
Richard Kim -2.52 -1.89 -1.89 -1.42
Stanley Wang -3.04 -2.28 -2.28 -1.71
Long Yang Li -8.38 -6.29 3.20-3.09 -2.32
Roman Pozaroszczyk -5.22 -3.92 -3.92 -2.94
Ciraran Pearson -7.42 -5.56 -5.56 -4.17
Bo Cheng -11.88 -8.91 3.20-5.71 -4.29
Yu Cong Phease -8.77 -6.58 -6.58 -4.94
Ken Xie 23.4063.50-30.08 8.0013.00-9.08 -6.81
Linda (Ning) Hu -12.99 -9.74 -9.74 -7.31
Corrin Lakeland -17.82 -13.36 3.20-10.16 -7.62
David Wu 11.2963.50-39.16 2.00 -37.16 -27.87
=================================================================Edit

Here is the original, incorrect, table:


WAGC Points 2013 - 2014
Name After 2013 NZ Open Deductions Depreciation Wtgn 2013 Dunedin 2014 Akl 2014 NZ Open 2014 Points Deductions Depreciated
Chahine Koleejan 13.80 10.35 25.0035.35 26.51
Jason Bei 19.50 14.633.336.33 24.2963.50-29.41
Do Young Kim 17.45 13.09 8.00 21.0963.50-31.81
Roger Li .00 .00 13.0013.00 9.75
Edwin Phease 9.98 7.493.33 10.82 8.12
Barry Phease 9.28 6.963.33 10.29 7.72
John Chen .00 .0010.00 10.00 7.50
Graeme Parmenter 4.26 3.19 6.33 9.53 7.14
Colin Grierson 9.54 7.16 7.16 5.37
Ming Zhao 9.51 7.13 7.13 5.35
Henry Chen 4.22 3.16 3.206.36 4.77
Caillan Crowe-McAuliffe 6.33 6.33 4.77
David Liu 7.97 5.97 5.97 4.48
Daniel Zhang 7.44 5.58 5.58 4.18
Mile Gu 7.42 5.56 5.56 4.17
Yao Lu 6.00 4.50 4.50 3.38
Tracy Weng 5.93 4.45 4.45 3.34
Teruhisa Yanaginashi 5.37 4.03 4.03 3.02
John Fan 5.21 3.91 3.91 2.93
Daniel Jung 4.11 3.09 3.09 2.31
Jimmy Yuan 3.67 2.75 2.75 2.06
Myong Pyo Hong 3.65 2.74 2.74 2.05
Juhua Zhou -3.84 -2.88 2.003.202.32 1.74
Jiawen Sun 2.34 1.76 1.76 1.32
Manda Wang 2.25 1.69 1.69 1.27
Hongsheng Wang 2.07 1.55 1.55 1.17
Mu Li 1.86 1.40 1.40 1.05
Susan Li 1.86 1.40 1.40 1.05
Kelvin Li 1.61 1.21 1.21 .91
Mike Pan 1.37 1.03 1.03 .77
William Nash 1.10 .82 .82 .62
Minhui Xu 1.07 .80 .80 .60
Jonathon Lai 1.00 .75 .75 .56
William Chen .74 .55 .55 .42
Sungho Kim .68 .51 .51 .39
tony Chen .56 .42 .42 .32
William Liu .54 .41 .41 .31
Michael Ou .54 .41 .41 .31
Don Wan .44 .33 .33 .25
Ru Li .33 .33 .25
Emma Reynolds .33 .33 .25
Patrick Zhang .33 .33 .25
Jeong Bong Lee .44 .33 .33 .25
Jake Wass .38 .28 .28 .21
jack .36 .27 .27 .20
Eric Kim .31 .23 .23 .17
Peng Zhang .31 .23 .23 .17
Kyle Jones .30 .22 .22 .17
Sam Xu .29 .22 .22 .16
Steve Taylor .27 .20 .20 .15
Peter Sung .25 .18 .18 .14
Henry Wang .21 .16 .16 .12
Phil Savage .20 .15 .15 .11
Youngha Kim .19 .14 .14 .10
Jeff Talbot .18 .14 .14 .10
Duan Anonymous .15 .11 .11 .08
Wie Soo Kim .15 .11 .11 .08
Ray Tomes .14 .11 .11 .08
Jang Chang .14 .10 .10 .08
Edward Huang .13 .10 .10 .08
Jonathon Sarfati .12 .09 .09 .07
Mr Watanabe .12 .09 .09 .07
Chris Burrows .11 .08 .08 .06
Ken Yang .11 .08 .08 .06
Michael Lee .11 .08 .08 .06
Chaoqun Zhou .11 .08 .08 .06
Eric Jones -.27 -.20 -.20 -.15
Steve Kim -.40 -.30 -.30 -.23
Richard Kim -2.52 -1.89 -1.89 -1.42
Shiyong Du -2.62 -1.96 -1.96 -1.47
Stanley Wang -3.04 -2.28 -2.28 -1.71
Long Yang Li -9.22 -6.91 3.20-3.71 -2.79
Roman Pozaroszczyk -5.22 -3.92 -3.92 -2.94
Ciraran Pearson -7.42 -5.56 -5.56 -4.17
Bo Cheng -12.08 -9.06 3.20-5.86 -4.40
Yu Cong Phease -8.97 -6.73 -6.73 -5.05
Ken Xie 23.4063.50-30.08 8.0013.00-9.08 -6.81
Linda (Ning) Hu -12.99 -9.74 -9.74 -7.31
Corrin Lakeland -18.65 -13.99 3.20-10.79 -8.09
David Wu 11.2963.50-39.16 2.00 -37.16 -27.87
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.