FANDOM


WAGC points after the 2015 NZ congress.


WAGC Points 2014 - 2015
Name After 2014 NZ Open Deductions Depreciation Wtgn 2014 Dunedin 2015 Akl 2015 NZ Open 2015 Points Deductions Depreciated
Chahine Koleejan 35.35 26.5110.00 17.0053.51 40.13
Long Yang Li -3.09 -2.32 4.5017.0019.18 14.39
Jimmy Yuan 2.75 2.06 17.0019.06 42.00-17.20
Roger Li 13.00 9.75 6.0015.75 11.81
Graeme Parmenter 9.53 7.14 6.00 .7513.89 10.42
Edwin Phease 11.45 8.58 3.5012.08 21.00-6.69
Laris Du .00 .00 10.00 10.00 7.50
Barry Phease 10.92 8.19.67 .759.61 7.20
John Chen 10.15 7.61.67 8.28 42.00-25.29
Colin Grierson 7.78 5.84 .17.756.75 5.07
Ming Zhao 7.13 5.35 5.35 4.01
Henry Chen 6.36 4.77 4.77 3.58
Caillan Crowe-McAuliffe 6.33 4.75 4.75 3.56
Denis Liu .00 .00 4.50 4.50 3.38
David Liu 5.97 4.48 4.48 3.36
Stanley Wang -2.28 -1.716.00 4.29 3.22
Daniel Zhang 5.58 4.18 4.18 3.14
Mile Gu 5.56 4.17 4.17 3.13
Tracy Weng 4.45 3.34 3.34 2.50
Teruhisa Yanaginashi 4.03 3.02 3.02 2.26
Ryan Camp .00 .00 3.00 3.00 2.25
John Fan 3.91 2.93 2.93 2.20
Juhua Zhou 2.32 1.74.67 .17 2.57 1.93
Daniel Jung 3.09 2.31 2.31 1.74
Shiyong Du -1.81 -1.36 .173.502.31 1.73
Myong Pyo Hong 2.74 2.05 2.05 1.54
Jiawen Sun 1.76 1.32 1.32 .99
Manda Wang 1.69 1.27 1.27 .95
Hongsheng Wang 1.55 1.17 1.17 .87
Mu Li 1.40 1.05 1.05 .79
Susan Li 1.40 1.05 1.05 .79
Kelvin Li 1.21 .91 .91 .68
Mike Pan 1.03 .77 .77 .58
Xie Fang .00 .00.67 .67 .50
Thordarson Hordur .00 .00.67 .67 .50
William Nash .82 .62 .62 .46
Minhui Xu .80 .60 .60 .45
Jonathon Lai .75 .56 .56 .42
William Chen .55 .42 .42 .31
Sungho Kim .51 .39 .39 .29
Tony Chen .42 .32 .32 .24
William Liu .41 .31 .31 .23
Michael Ou .41 .31 .31 .23
Don Wan .33 .25 .25 .19
Ru Li .33 .25 .25 .19
Emma Reynolds .33 .25 .25 21.00-15.56
Patrick Zhang .33 .25 .25 .19
Jeong Bong Lee .33 .25 .25 .19
Jake Wass .28 .21 .21 .16
Jack .27 .20 .20 .15
Eric Kim .23 .17 .17 .13
Peng Zhang .23 .17 .17 .13
Kyle Jones .22 .17 .17 .13
Sam Xu .22 .16 .16 .12
Steve Taylor .20 .15 .15 .11
Peter Sung .18 .14 .14 .10
Henry Wang .16 .12 .12 .09
Phil Savage .15 .11 .11 .09
Tristan Phease .15 .11 .11 .08
Youngha Kim .14 .10 .10 .08
Jeff Talbot .14 .10 .10 .08
Duan Anonymous .11 .08 .08 .06
Wie Soo Kim .11 .08 .08 .06
Ray Tomes .11 .08 .08 .06
Jang Chang .10 .08 .08 .06
Edward Huang .10 .08 .08 .06
Jonathon Sarfati .09 .07 .07 .05
Mr Watanabe .09 .07 .07 .05
Chris Burrows .08 .06 .06 .05
Ken Yang .08 .06 .06 .05
Michael Lee .08 .06 .06 .05
Chaoqun Zhou .08 .06 .06 .05
Eric Jones -.20 -.15 -.15 -.11
Steve Kim -.30 -.23 -.23 -.17
Richard Kim -1.89 -1.42 .17 -1.25 -.94
Roman Pozaroszczyk -3.92 -2.94 -2.94 -2.20
Bo Cheng -5.71 -4.29 .17.75-3.37 -2.53
Ciraran Pearson -5.56 -4.17 -4.17 -3.13
Yu Cong Phease -6.58 -4.94.67 -4.27 -3.20
Ken Xie -9.08 -6.81 .17 -6.64 -4.98
Linda (Ning) Hu -9.74 -7.31 -7.31 -5.48
Corrin Lakeland -10.16 -7.62 -7.62 -5.72
Jason Bei 24.9263.50-28.94 10.00 -18.94 -14.20
David Wu -37.16 -27.87 -27.87 -20.90
Do Young Kim 21.0963.50-31.81 -31.81 -23.86
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.