FANDOM


The following tables list the points New Zealand players have accumulated in our 'WAGC" system, which we use to determine who is invited to represent New Zealand in international Go tournaments.

2015-2016 Points The points table after the 2016 NZ Championships

2014-2015 Points The points table after the 2015 NZ Championships

2013-2014 Points The points table after the 2014 NZ Championships

2012-2013 Points The points table after the 2013 NZ Championships

WAGC points after the 2016 NZ congress.Edit

Name After 2015 NZ Open Deductions After
depreciation
Wtgn 2015 Akl 2016 NZ Open 2016 Points
Roger Li 15.75 11.81 20.50 32.31
Kevin Lui 0.00 0.00 1.33 20.50 21.83
Long Yang Li 19.18 14.39 2.00 5.00 21.39
Graeme Parmenter 13.89 10.42 10.42
Teruhisa Yanaginashi 3.02 2.26 8.00 10.26
Thordarson Hordur 0.67 0.50 8.00 8.50
Laris Du 10.00 7.50 7.50
Colin Grierson 6.75 5.07 2.00 7.07
Juhua Zhou 2.57 1.93 5.00 6.93
Don Wan 0.25 0.19 5.00 5.19
Ming Zhao 5.35 4.01 4.01
Denis Liu 4.50 3.38 0.50 3.88
Shiyong Du 2.31 1.73 2.00 3.73
Henry Chen 4.77 3.58 3.58
Caillan Crowe-McAuliffe 4.75 3.56 3.56
David Liu 4.48 3.36 3.36
Stanley Wang 4.29 3.22 3.22
Daniel Zhang 4.18 3.14 3.14
Mile Gu 4.17 3.13 3.13
Kelvin Li 0.91 0.68 2.00 2.68
Tracy Weng 3.34 2.50 2.50
Ryan Camp 3.00 2.25 2.25
John Fan 2.93 2.20 2.20
Daniel Jung 2.31 1.74 1.74
Myong Pyo Hong 2.05 1.54 1.54
Richard Kim -1.25 -0.94 2.00 1.06
Jiawen Sun 1.32 0.99 0.99
Manda Wang 1.27 0.95 0.95
Hongsheng Wang 1.17 0.87 0.87
Mu Li 1.05 0.79 0.79
Susan Li 1.05 0.79 0.79
Mike Pan 0.77 0.58 0.58
Edward Huang 0.08 0.06 0.50 0.56
Xie Fang 0.67 0.50 0.50
William Nash 0.62 0.46 0.46
Minhui Xu 0.60 0.45 0.45
Jonathon Lai 0.56 0.42 0.42
William Chen 0.42 0.31 0.31
Sungho Kim 0.39 0.29 0.29
Tony Chen 0.32 0.24 0.24
William Liu 0.31 0.23 0.23
Michael Ou 0.31 0.23 0.23
Ru Li 0.25 0.19 0.19
Patrick Zhang 0.25 0.19 0.19
Jeong Bong Lee 0.25 0.19 0.19
Jake Wass 0.21 0.16 0.16
Jack 0.20 0.15 0.15
Eric Kim 0.17 0.13 0.13
Peng Zhang 0.17 0.13 0.13
Kyle Jones 0.17 0.13 0.13
Sam Xu 0.16 0.12 0.12
Steve Taylor 0.15 0.11 0.11
Peter Sung 0.14 0.10 0.10
Henry Wang 0.12 0.09 0.09
Phil Savage 0.11 0.09 0.09
Tristan Phease 0.11 0.08 0.08
Youngha Kim 0.10 0.08 0.08
Jeff Talbot 0.10 0.08 0.08
Duan Anonymous 0.08 0.06 0.06
Wie Soo Kim 0.08 0.06 0.06
Ray Tomes 0.08 0.06 0.06
Jang Chang 0.08 0.06 0.06
Jonathon Sarfati 0.07 0.05 0.05
Mr Watanabe 0.07 0.05 0.05
Chris Burrows 0.06 0.05 0.05
Ken Yang 0.06 0.05 0.05
Michael Lee 0.06 0.05 0.05
Chaoqun Zhou 0.06 0.05 0.05
Chahine Koleejan 53.51 53.50 0.01 0.01
Eric Jones -0.15 -0.11 -0.11
Steve Kim -0.23 -0.17 -0.17
Roman Pozaroszczyk -2.94 -2.20 -2.20
Bo Cheng -3.37 -2.53 -2.53
Ciraran Pearson -4.17 -3.13 -3.13
Yu Cong Phease -4.27 -3.20 -3.20
Ken Xie -6.64 -4.98 -4.98
Edwin Phease 12.08 21.00 -6.69 1.33 -5.35
Linda (Ning) Hu -7.31 -5.48 -5.48
Corrin Lakeland -7.62 -5.72 -5.72
Do Young Kim -31.81 -23.86 10.00 5.00 -8.86
Jason Bei -18.94 -14.20 -14.20
Emma Reynolds 0.25 21.00 -15.56 -15.56
Jimmy Yuan 19.06 42.00 -17.20 -17.20
John Chen 8.28 42.00 -25.29 5.00 -20.29
David Wu -27.87 -20.90 -20.90
Barry Phease 9.61 53.50 -32.92 1.33 -31.59
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.